आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको

सूर्योदय नगरपालिका, इलामले हरियो चियाको औसत उत्पादन लागत मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत चिया विस्तार योजना र सूर्योदय नगरपालिका बीचको उत्पादन लागत मूल्य अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर २०७५ साल जेष्ठ ७ गतेसम्ममा चिया श्रमिक, चिया किसान संकलनकर्ता तथा चिया उद्योग, उद्योगीको आचारसंहिता, चियाको गुणस्तर निर्धारण विज्ञ र सरोकारवाला सँग छलफल गरी कार्यान्वयन निर्देशिका तयार पारी लागु हुने गरी हरियो चियाको न्यूनतम मूल्य प्रति केजी रु. ४० (अक्षरेपी चालिस रुपैयाँ मात्र) रहने गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।