यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

अा.व. ०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोहका केही झलकहरु