FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
सूर्योदय नगरपालिकाको राजपत्र 08/20/2018 - 15:19
सूर्याेदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ 05/18/2018 - 11:27
सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग २ 02/15/2018 - 08:17
सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग १ 02/15/2018 - 08:10
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 11/30/2017 - 15:55
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 11/30/2017 - 15:48
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 11/30/2017 - 15:44
संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४ 11/04/2017 - 20:19
सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 11/04/2017 - 20:09
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ 10/24/2017 - 08:26

Pages