यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

News and Notices

परीक्षा मिति तोकिने बारेको सूचना!!!!!!!!!!!

आ.ब ०७५।७६ को बिभिन्न मितिमा प्रकाशित अमिन,नगर प्रहरी र हेभी सवारी चालकको परीक्षा मिति २०७५।८।११ गते तोकिने जानकारी सबैमा गराँउदछौं।

Pages