चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

Letter of Appreciation by Honorary Consulate of Nepal, Calgary, Canada