यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

शिलवन्दी वोलपत्र अाव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना 2074/7/27

Supporting Documents: