वडा नं. २ को वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि घरभाडा लिने बारेको सूचना ।