चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

नगर सभा बैठकमा अा‍.व. ०७४।७५ बजेट प्रस्तुत हुँदै ।